พรรคกรีน

ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม เกษตรกรรมสุขภาพ สันติภาพยั่งยืน

ปุจฉา : พรรคกรีนไทยคือ
วิสัชนา:  คือกลุ่มที่มุ่งเน้นเรื่องอนุรักษ์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศา ชูแนม เป็นหัวพรรคกรีนคนแรก แนวคิดในการตั้งพรรคสาเหตุหนึ่งมาจากการเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการปฏิรูป โดยมุ่งหวังคะแนนเสียงจากคนที่เบื่อการเมือง ไม่เอาทหาร โดยชูนโยบายสำคัญคือการให้ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน และเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนที่มีความเท่าเทียมกัน
พรรคกรีน ที่ก่อตั้งนี้ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มกรีน ที่ นายสุริยะใส กตะศิลา เคยก่อตั้งไว้ และไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือเป็นเครือข่ายของ กปปส.แต่อย่างใด โดยสมาชิกจะเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ และ กลุ่มชาติพันธ์ และมีนโยบายที่สอดรับกับพรรคกรีนสากล

ปุจฉา:เกี่ยวเนื่องกรีนประเทศอื่นอย่างไร
วิสัชนา: ก่อตั้งครั้งแรกที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี คศ. 1972 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประเทศ  โดยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและประชาธิปไตยพื้นฐาน พรรคกรีนเติบโตในยุโรปจำนวนมากมีเป้าหมายเพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการเอาใจใส่ ปัจจุบันมีพรรคกรีน 63 ประเทศ
พรรคกรีนไทยเป็นพรรคกรีนอันดับ 64 ของโลก

นโยบายกรีนประเทศไทย
1. ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน
2. ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม
3. เกษตรกรรมสุขภาพ
4. สันติภาพยั่งยืน
 
นโยบายกรีนสากล
1.นิเวศเศรษฐศาสตร์
2.ประชาธิปไตยพื้นฐาน
3.สุขภาวะคน สุขภาวะโลก
4.สันติภาพยั่งยืน ไม่นิยมความรุนแรง
 
พรรคกรีนประเทศไทย
ประชุมใหญ่จัดตั้งพรรค เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน๒๕๖๑ ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง  มีมติเลือกนาย พงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้เป็นหัวหน้าพรรคกรีนคนแรก
ยื่นจดทะเบียนกับกกต. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  ผู้ก่อตั้ง  574 คน

ปุจฉา:ใช้ทุนจากไหน
วิสัชนา:การจดทะเบียนก่อตั้งพรรคเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนสามัญทั่วไปผ่านแนวคิด 1,000 มือ มือละ 1,000บาท เพื่อ 1,000,000บาท จนได้ยอดเงินครบ1,078,518บาท นัยยะว่าประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของพรรคกรีน ไม่เกี่ยวข้องกับระบบทุนใดๆ

ปุจฉา:พรรคกรีนต่างกับพรรคอื่นอย่างไร
วิสัชนา:

1) เป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกคนร่วมจ่ายทุนประเดิมค่าสมาชิกและไม่รับเงินสนับสนุนจากระบบทุนใดๆ
2) จำกัดการใช้เงินในการเลือกตั้งตามที่จำเป็น
3) กรรมการบริหารพรรคหน้าใหม่ทุกคนและไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตน

4) ปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศโดยเริ่มจากชนบท  เพราะเชื่อว่าทุกครั้งที่เศรษฐกิจดีเริ่มจาก  ชนบทมีกำลังจับจ่ายใช้สอย

5) มีจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่โน้มเอียงเข้าฝ่ายใด เน้นทำตาม นโยบายที่เสนอต่อประชาชน เป็นสำคัญ
6) มีจุดยืนเป็นขั้วการเมืองฝ่ายประชาชนผู้เดือดร้อน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองขั้วเดิม

ปุจฉา:พรรคกรีนมีอะไร...ใหม่
วิสัชนา:

1) การแก้ปัญหาความยากจน /หนี้สิน ธนาคารต้นไม้ทำให้ประชาชนมีทรัพย์ตามมูลค่าต้นไม้ และสามารถนำไปค้ำประกันหนี้ได้
2) ปัญหาความเหลื่อมล้ำอันดับ 3 ของโลกการมีทรัพย์จากมูลค่าต้นไม้ทำให้เกิดความเท่าเทียมในทรัพย์
3) ปัญหาด้อยสิทธิ์ในที่ทำกิน
4) มีมาตรการจัดการที่ดินทำกินทุกตารางนิ้ว ให้ชอบด้วยกฎหมาย รัฐไม่สูญเสียที่ดิน จัดทำเป็นพื้นที่สิทธิพิเศษ Right & Green
5) รายได้น้อย จากผลผลิตของการเกษตรตกต่ำ ออกมาตรการให้สมการราคาสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ และกำกับราคาต้นทุนได้
6) ความขัดแย้ง แบ่งขั้วเสนอทางออกให้พรรคการเมืองหันมาต่อสู้กับปัญหาเชิงประเด็นแทนการทะเลาะกันเอง และให้สภาประชาชนกำกับการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
7 ปัญหาจากสุขภาพ จากอาหารปนเปื้อนมีอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรมสุขภาพ

เอกสารประกาศจดทะเบียนพรรคกรีน