เลือกตั้ง '66

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง '66

หนึ่งฤทัย พันกุ่ม

หมายเลข 5

ธัญกาญต์ แก้วการดี

หมายเลข 7

ยงยุทธ กูลเมือง

หมายเลข 1

พ.ต.อ.อธิศ ภักดีนามฉวี

หมายเลข 4

พงศา ชูแนม

หมายเลข 15