เลือกตั้ง '62

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง '62

นายสิทธิชัย สุวดิษฐ์

หมายเลข 23

นายวิษณุ พันธุสิงห์

หมายเลข 24

นางสาวจิราพร นาโถจำรัส

หมายเลข 20

นายประเสริฐ บินยูซู๊

หมายเลข 18

นาย สมหมาย มาลีเลิศ

หมายเลข 18

นายภวินท์ชาติ รัตนธรรม

หมายเลข 17

นายวัลลภ เอราวรรณ์

หมายเลข 17

นายศุภชัย ลิ้มศักดิ์ศรี

หมายเลข 15

นางเทือง ลาภประเสริฐ

หมายเลข 24

นางสมพร คงสันเทียะ

หมายเลข 27

นายเด่นชัย ลาภประเสริฐ

หมายเลข 22

นายศิริ แดขุนทด

หมายเลข 31

นางกินรี ดีขุนทด

หมายเลข 26

นายเรวัตร์ ดุลย์ขุนทด

หมายเลข 23

นางจิรพัฒน์ สืบเพ็ง

หมายเลข 22

นางวาสนา เดิงขุนทด

หมายเลข 24

นางมะลิ พบขุนทด

หมายเลข 34

นางประทุม เดิงขุนทด

หมายเลข 25

นางพยอม ดาขุนทด

หมายเลข 22

นางชม้าย เดิดขุนทด

หมายเลข 25

นายณรงค์ศักดิ์ พระขุนทด

หมายเลข 25

นายคชานนท์ สังสูงเนิน

หมายเลข 15

นายวิญญู ชัยพิมลผลิน

หมายเลข 25

นายดุสิต บุผาโต

หมายเลข 17

นางประนอม วงศ์มลฑล

หมายเลข 17

นางกุสุมา มุ่งกลาง

หมายเลข 18

พทณรงค์ ชัยเชิดชู

หมายเลข 16

นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะค้า

หมายเลข 14

นายสุรมิตร ศรีสุรักษ์

หมายเลข 30

นายสมุทร แสนโครต

หมายเลข 34

นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์

หมายเลข 25

นายแสงจันทร์ เปรี่ยมนอง

หมายเลข 20

นางสุปราณี สุวรรณดี

หมายเลข 28

นาย พรพิทักษ์ ดาโสภา

หมายเลข 32

นายณัฐชัย มุงคุณ

หมายเลข 26

นายบุญจันทร์ ภูนาเพชร

หมายเลข 28

นายศักดิ์ชัย น้อยหลุบเลา

หมายเลข 26

นายจิรัฎฐ์ สวัสดิ์นะที

หมายเลข 24

นางสาวบางลักษณ์ นาเมืองรักษ์

หมายเลข 25

นายอธิคม สามิบัติ

หมายเลข 25

นายปุญญพัฒน์ เปนนาม

หมายเลข 27

นายสาคร ระวิวรรณ์

หมายเลข 21

นางสาวสำอาง เวียงปฏิ

หมายเลข 24

นายพิเชฐ ประกร

หมายเลข 26

นางสมบูรณ์ หันจรัส

หมายเลข 27

นายวุฒิชัย ทำนาผล

หมายเลข 30

นายภัทรกร กิจอำมาตย์

หมายเลข 30

นางสาวแก้วมณี วงค์อินอยู่

หมายเลข 31

นางสาวมุฑิตา กุณวงษ์

หมายเลข 30

นางบุญล้วน จันดาหัวดง

หมายเลข 30

นายสงวน อุปัน

หมายเลข 27

นางสาวบุญเพ็ง อุ่นแก้ว

หมายเลข 31

นางสาว ศิริลักษ์ เชิดชินโชค

หมายเลข 26

นายบุญส่ง เก่งป่า

หมายเลข 30

นาย ศรีรักษ์ โตเทียน

หมายเลข 26

นายสุวรรณ คงยอด

หมายเลข 28

นายจรูญ เจอพิมาน

หมายเลข 23

นายดิเกาะบู สุริยะชัยพันธ์

หมายเลข 24

นายอภิรักษ์ แตงขาว

หมายเลข 16

นางสาวเกื้อกูล สุนันทนานนท์

หมายเลข 21

ว่าที่ รตหญิงสุมนทิพย์ ก๋าวงค์

หมายเลข 24

นายสมบูรณ์ จันอ้น

หมายเลข 25

นางรัตนา ภูเหม็น

หมายเลข 19

นางวณิชชา บุพการีพร

หมายเลข 22

นายศุภชัย มาลีศรีอมร

หมายเลข 24

นาย ทรงชัย ค้างคีรี

หมายเลข 21

นายเดชา ค้างคีรี

หมายเลข 22

นายอานนท์ เพชรดี

หมายเลข 19

นายนิกร แก้วเกตุสี

หมายเลข 23

นายณัฐพงษ์ แก้วนวล

หมายเลข 21

นายสายธง สิงห์สถิต

หมายเลข 18

นางคุณัญญา เชื้อบุญมี

หมายเลข 23

นายวิเชียร ชีนะ

หมายเลข 17

นายเกรียงไกร ชีช่วง

หมายเลข 17

นาง ฉลวย เชิดฉันท์

หมายเลข 24

นาย สุมิตร เอมสมบุญ

หมายเลข 23

นาย สมาน วงษ์กัณหา

หมายเลข 25

นางสาวเสอะเยียเม่อ งามยิ่ง

หมายเลข 23

นาย ธนภูมิ แสงแสน

หมายเลข 15

นสพิณนภา พฤกษาพรรณ

หมายเลข 27

นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข

หมายเลข 15

ว่าที่ร้อยตรีสัญญา ฉายาวิก

หมายเลข 16

นายฐปกรณ์ มีล่อง

หมายเลข 16

นายจารึก ชูเพ็ชร

หมายเลข 23

นายยิ่งยศ พิพัฒน์ผล

หมายเลข 16

นายวัชระ ประเสริฐสุข

หมายเลข 3

นายวิชาญ มีแสง

หมายเลข 19

นายสำราญ เวทยาวงศ์

หมายเลข 12

นางนฤพรรณ รองเมือง อีเรค

หมายเลข 36

นายมนตรี ขวัญเดือน

หมายเลข 25

นาย รุ่งโรจน์ รักกมล

หมายเลข 24

นายวินัย จันทริก

หมายเลข 18

นางรัตนศรี วิเชียร

หมายเลข 30

นายนันทวิทย์ จักสาน

หมายเลข 34

นายวิชิต จิตรสม

หมายเลข 34

นายวิทยา แท่นรัตน์

หมายเลข 32

นายพรเทพ สุดใจ

หมายเลข 34

นางภัคเปมิกา อินหว่าง

หมายเลข 33

นายปรมินทร์ จอมเทพมาลา

หมายเลข 1

นางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม

หมายเลข 2

นายอภิศักดิ์ ศรีเผด็จ

หมายเลข 15

นายพีรพงศ์ แซ่หลี

หมายเลข 25

นายธวัฎน์ ว่องวรานนท์

หมายเลข 19

นายยงยุทธ กูลเมือง

หมายเลข 20

นายอาคม สรรเพชร

หมายเลข 22

นางสาวจุฑาภรณ์ เวชวัฒนาเศรษฐ

หมายเลข 28

นายเจริญ เวชวัฒนาเศรษฐ

หมายเลข 26