พรรคกรีน

กรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการบริหารพรรคกรีน 2563
1. นายพงศา ชูแนม หัวหน้าพรรค
2. นายอภิรักษ์ แตงขาว รองหัวหน้าพรรค
4. นายธวัชชัย กุณวงษ์ รองหัวหน้าพรรค
5. นางเสอะเยียบ่อ งามยิ่ง รองหัวหน้าพรรค
6. นายชณะกฤช อิ้ววังโส รองหัวหน้าพรรค
7. นายสธรรดร เพชรพลาย เหรัญญิก
8.นายธนชัย น่วมยิ้ม ผู้ช่วยเหรัญญิก
9. นางสาวเสาวลี ชื่นเกาะสมุย นายทะเบียน
10. นายวิทยา แท่นรัตน์ โฆษกพรรค
11. นางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม ประชาสัมพันธ์
12. นางสาววณิชชา บุพการีพร รองประชาสัมพันธ์
13. นายสุเทพ คงเทศ เลขาธิการ
14. นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์ รองเลขาธิการ
15. นายศุภชัย ลิ้มศักดิ์ศรี รองเลขาธิการ
16. นายธวัฏน์ ว่องวรานนท์ ผู้อำนวยการพรรค
17. ดร เกริก มีมุ่งกิจ ประธานที่ปรึกษา
18. นายสหพันธ์ จันทพันธ์ ที่ปรึกษา
19. นายเวียงจันทร์ ทำนาผล ที่ปรึกษา
20. นายสมโภชน์ ขาวหิรัญ ที่ปรึกษา