แถลงการณ์พรรคกรีน

เรื่อง คัดค้านการสร้างเขื่อนวังหีบ

ตามที่รัฐบาลได้มีการอนุมัติโครงการสร้างเขื่อนวังหีบ ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นการอนุมัติโครงการที่มิได้ตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผลบนฐานความเป็นจริงพื้นที่ ด้วยพื้นที่วังหีบ อำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งผืนป่าอันเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญยิ่ง อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีการเกษตรที่ผสมผสานกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่อย่างลงตัว และยังเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมอยู่อาศัยพึ่งพากันเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณ ซึ่งความจริงเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป

การกล่าวอ้างว่าเขื่อนวังหีบสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร และการท่องเที่ยว นักวิชาการและภาคประชาชน ในรูปของเครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำวังหีบ มีข้อกังวลว่าการสร้างเขื่อนวังหีบจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่รุนแรงอีกทั้งประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างจะได้รับความเดือดร้อนจากการต้องโยกย้ายถื่นฐานเป็นจำนวนมากจากโครงการนี้

พรรคกรีนได้แสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยเป็นสำนึกพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งมีประเด็นไม่เอาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่และการค้านฝืนธรรมชาติ เช่น การสร้างเขื่อน ที่ก่อไห้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประกาศชัดว่าจะถือธงนำอยู่ฝ่ายประชาชนผู้เดือดร้อน พรรคกรีนจึงขอคัดค้านการสร้างเขื่อนวังหีบ แต่จะสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชุมชนในทุกกรณี

ขอแสดงความนับถือ

พงศา ชูแนม
หัวหน้าพรรคกรีน
25 ธันวาคม 2561