นโยบายพรรคกรีน

ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน

สร้างบัตรแสดงความมีทรัพย์สินจากมูลค่าต้นไม้ (TAC) Tree Asset Card ให้ประชาชนเจ้าของต้นไม้ โดยการผลักดัน พรบ. ธนาคารต้นไม้ เพื่อรับรองต้นไม้ของประชาชนให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต

แนวทางการปฏิบัติ