นโยบายพรรคกรีน

ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม

ออกมาตรการทำที่ดินทำกินทุกตารางนิ้วในประเทศให้ชอบด้วยกฏหมาย

แนวทางการปฏิบัติ