นโยบายพรรคกรีน

สันติภาพยั่งยืน

ไม่ฝักใฝ่อำนาจ เผด็จการ ความรุนแรง และการสร้างแนวทางปรองดอง โดยการเสนอนโยบายสาธารณะให้ทุกพรรค และสังคมส่วนรวม

แนวทางการปฏิบัติ