คำประกาศอุดมการณ์

ภาพเครื่องหมายพรรคกรีน คำประกาศอุดมการณ์

ภาพเครื่องหมาย

ต้นไม้ 4 ต้น บนลายเส้นตัวอักษร G
โอบลูกโลกสีเขียว
มีชื่อ พรรคกรีนภาษาไทย
Green Party ภาษาอังกฤษ
กับข้อความ ต้นไมัเป็นทรัพย์สิน ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม เกษตรกรรมสุขภาพ สันติภาพยั่งยืน

ความหมาย
ต้นไม้ 4 ต้น คือ เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และ สันติภาพยั่งยืน

คือ นโยบายหลักเร่งด่วน 4 ด้าน
ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน
ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม
เกษตรกรรมสุขภาพ
สันติภาพยั่งยืน

และหมายถึง
ต้นกัลปพฤกษ์ 4 ต้น
ในคัมภีร์พระศรีอริยเมตไตร

คำประกาศอุดมการณ์

คำประกาศนโยบาย :
ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม เกษตรกรรมสุขภาพ สันติภาพยั่งยืน

วิสัยทัศน์ :
สังคมไทยใสสะอาด ประเทศไทยสีเขียว บนฐานเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมในโลกที่สงบเย็นเป็นมิตร

นโยบายเร่งด่วน :
เนื่องจากปัญหาที่สร้างความทุกข์ยากให้ประชาชนมากที่สุดกำลังบั่นทอนสังคมจนคนส่วนใหญ่ไม่มีที่จะหยัดยืนให้สงบสุขได้