นโยบายพรรคกรีน

เกษตรกรรมสุขภาพ

จัดทำเขตเกษตรกรรมสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองวิถีเกษตรอินทรีย์เกษตรเพื่อสุขภาวะ และเกษตรพึ่งตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการปฏิบัติ