นโยบายพรรคกรีน

ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม เกษตรกรรมสุขภาพ สันติภาพยั่งยืน

พรรคกรีน จึงจัดทำนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว ซึ่งมีวิธีการดำเนินด้วยมาตรการ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน :
สร้างบัตรแสดงความมีทรัพย์สินจากมูลค่าต้นไม้ (TAC) Tree Asset Card ให้ประชาชนเจ้าของต้นไม้ โดยการผลักดัน พรบ. ธนาคารต้นไม้ เพื่อรับรองต้นไม้ของประชาชนให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต

(๒) ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม :
ออกมาตรการทำที่ดินทำกินทุกตารางนิ้วในประเทศให้ชอบด้วยกฏหมาย

(๓) เกษตรกรรมสุขภาพ :
จัดทำเขตเกษตรกรรมสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองวิถีเกษตรอินทรีย์เกษตรเพื่อสุขภาวะ และเกษตรพึ่งตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๔) สันติภาพยั่งยืน :
ไม่ฝักใฝ่อำนาจ เผด็จการ ความรุนแรง และการสร้างแนวทางปรองดอง โดยการเสนอนโยบายสาธารณะให้ทุกพรรค และสังคมส่วนรวม

 

10 แผนเศรษฐกิจกรีน ยุคโพสต์โควิด

 

ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน

ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม

เกษตรกรรมสุขภาพ

สันติภาพยั่งยืน